CHRISTMAS SALE -15%, DIRECT BESCHIKBAAR -20% + Gratis levering

Code: SUPER15; SUPER20

Algemene Verkoopsvoorwaarden NATIVO design meubelen

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd "algemene voorwaarden") bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de verkoop van producten (hier genoemd "producten") via de website van Nativo (beschikbaar via www.nativomeubels.nl - hierna genoemd "site").

§ 1 Toepassingen van de algemene voorwaarden

1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking en zonder voorbehoud van toepassing op alle verkopen die op de site en/of via e-mail worden aangeboden. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de klant/koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet. Alle bestellingen en verkopen worden uitsluitend uitgevoerd onder de hiernavolgende verkoops- en leveringsvoorwaarden. De klant/koper verklaart voor het plaatsen van zijn bestelling kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en ze aanvaard te hebben met uitsluiting van alle andere voorwaarden die worden genoemd in de brochures en catalogussen die door NATIVO zijn uitgegeven. Uit de bevestiging van de bestelling volgt dus de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.
1.2. Afwijkende afspraken moeten schriftelijk worden ingediend.

§ 2 Aankoop van goederen, contract, ontslag, aankoopfactuur, huurkoop

2.1. Een bindend contract wordt gesloten zodra de klant de order bevestigd heeft of wanneer een bijbehorende intentieverklaring afgegeven is.

2.2. Mocht een klant het contract niet nakomen, moet hij de NATIVO annuleringskosten van 30% van de koopsom als schadevergoeding te betalen.
De levertijd bedraagt 14 weken.

2.3. Voor goederen die een levertijd hebben, dient de klant een aanbetaling van ten minste 30% van de koopsom over te maken.

2.4. NATIVO annuleert het contact als de klant er niet in slaagt om de betaling binnen 14 dagen te voldoen. In dit geval worden 30% annuleringskosten op basis van de aankoopprijs in reken gebracht.

2.5. NATIVO behoudt zich het recht zich terug te trekken in de volgende gevallen:

2.5.1. De klant in gebrek blijft van betaling.

2.5.2. Significante veranderingen in de omstandigheden van de klant.

2.5.3. Als de goederen niet of slechts onredelijk zijn geleverd zonder de schuld van NATIVO.

2.6. In geval van annulering, zijn de partijen verplicht om ontbinding van het contract.

§ 3 Levering en plaats van levering

3.1. Goederen kunnen worden afgehaald door de klant of NATIVO levert aan de klant thuis af. Sommige items kunnen alleen worden verzonden wat wordt gecommuniceerd naar de klant voorafgaande bij het overeenkomen van het contact.

3.2. De verzendkosten zijn inbegrepen in de aankoopprijs. Verzendkosten gelden voor het vervoer tot aan de voordeur.

3.3. In het geval van afvoer van oude meubelen, moet het meubilair dat afgevoerd dient te worden bij de voordeur verzameld zijn.

§ 4 Leveringsdata en uitvoering

4.1. NATIVO levert de goederen binnen de levertijden op basis van het item beschrijving. Deze kunnen variëren als gevolg van extra opties, in het bijzonder voor uitvoeringen op verzoek van de klant, speciale verzoeken of speciale afmetingen.

4.2. De levertijd begint na ontvangst van de betaling, en als de opties zoals kleur of grootte zijn aangegeven. Als de aankoop op krediet gefinancierd wordt, begint de periode nadat het is goedgekeurd. Als een geval van garantie, begint de leveringstermijn opnieuw.

4.3. NATIVO informeert de koper vóór de levering telefonisch over levertijd en leverdatum. Leverdatum kan niet gegarandeerd worden.

4.4. De levertijden worden verlengd in de volgende gevallen:

4.4.1. Indien de informatie die nodig is om de opdracht uit te voeren (bijvoorbeeld kleur, grootte, richting) door de klant achteraf gewijzigd wordt.

4.4.2. Wanneer obstakels ontstaan waar NATIVO is niet verantwoordelijk voor is, en niet kunnen worden vermeden, ongeacht wie verantwoordelijk is voor de obstakels.

4.4.3. Als de klant of een derde partij haar contractuele verplichtingen jegens NATIVO in niet nakomt, of als er obstakels ontstaan met leveranciers. Of als de klant niet voldoet aan de voorwaarden van betaling.

4.5. Indien de levering is vertraagd, bereikt een remedie periode. Als er niet kan worden geleverd binnen de levertijd, komen er nog eens 20 weken na de oorspronkelijke datum van levering bij, kan de klant zich terug te trekken uit het contract na 32 weken. NATIVO is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vertragingen, vooral voor vervangende aankopen.

§ 5 Verzuim van klanten

5.1.Als de goederen niet zijn afgehaald binnen de termijn van 14 dagen door de klant, zal dit in rekening worden gebracht per extra dag stallingskosten van 10, - Euro. NATIVO behoudt zich het recht. Goederen die niet binnen 14 dagen worden afgehaald worden in de webshop aangeboden. Indien de klant de goederen alsnog wil afhalen na deze periode, moet het opnieuw worden besteld en veranderen de levertijden weer.

5.2. Indien de verzending is overeengekomen en de goederen om een reden, dat ligt in de identiteit van de klant, niet tijdig worden geleverd, wordt de NATIVO uitzondering toegestaan CHF stijgen als opslagruimte vergoeding per dag 10,- Euro. Transportkosten ook kosten zullen worden doorberekend aan de klant. Indien de klant heeft gekozen niet aan het uitstaande bedrag te betalen voor de levering aan NATIVO, maar de tijd van aflevering contant aan de chauffeur en het geld nog steeds niet kan overhandigen aan de chauffeur op de afgesproken levertijd, zal de bestuurder de goederen terug te nemen en het eens over een nieuwe aflevering met de klant. Eventuele extra daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant of NATIVO dit zal de klant verder te laden.

§ 6 Kosten, Vergoedingen, Verzendkosten

Vergoedingen en andere kosten worden gedeclareerd in elke offerte. Ze zijn voor rekening van de klant.

§ 7 Aankoopprijs, betaling en verrekening

7.1. Alle prijzen zijn in Euro’s ( incl. BTW)

7.2. Na ontvangst van de orderbevestiging, is de klant verplicht om binnen 14 dagen ten minste 30% van het aankoopprijs op de rekening van NATIVO over te maken. De naam van de koper of de referentie wordt vermeld. Als de betaling tot de 14e dag niet is voldaan, behoudt NATIVO zich het recht om het contract te annuleren.

7.3. Het restbedrag dient betaald te worden wanneer de goederen worden afgehaald, of in contanten aan de bestuurder als de goederen geleverd worden. In elk geval moeten de goederen worden betaald voordat het overgaat in het bezit van de koper. Pick-ups of leveringen voordat de rekening is voldaan zijn niet mogelijk.

7.4. De betalingstermijnen moet worden voldaan, zelfs als de levering om redenen die niet verantwoordelijk zijn voor NATIVO zijn vertraagd of onmogelijk zijn gemaakt.

7.5. Significante veranderingen in de omstandigheden van de klant, die de betaling van de goederen in gevaar brengen weigeren de goederen of terug te vorderen of de overeenkomst te ontbinden.

7.6. iDEAL betalingen kunnen binnen 14 dagen kostenloos geanuleerd worden. (Het bedrag word binnen 14 opeenvolgende dagen teruggestort)

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

Het product blijft tot volledige betaling van de aankoopprijs eigendom van NATIVO. Eigendomsvoorbehoud is in Nederland geregeld in artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 9 Voordelen en risico's

§ 10 Kenmerken van de goederen

10.1. De goederen komen overeen met de productbeschrijving. Tenzij anders is overeengekomen. De foto kan afwijken met het werkelijke product door verschillende invloeden, zoals bijvoorbeeld als gevolg van de belichting of kleurencontrasten, maar ook vanwege het scherm en de instellingen. Kleine gebruikelijke afwijkingen van de specificaties zijn mogelijk en rechtvaardigen geen enkele claim van de klant.
De geleverde producten kunnen verschillen van die op de website of in de catalogus, met name in ambachtelijke producten waar variaties in afgewerkte producten normaal zijn; dit geldt ook voor producten die zijn aangepast als gevolg van technische of technologische ontwikkelingen. Deze afwijkingen rechtvaardigen niet de annulering van de bestelling of de weigering van acceptatie als deze geen wezenlijke kenmerken van het product of de kwaliteit ervan aantast.

10.2. Er worden originele schroeven en pluggen voor de montage meegeleverd. Er kunnen ook niet originele geleverd worden.

10.3. De koper is verantwoordelijk of zijn gekochte goederen in de ruimte passen, en het transport naar de ruimt.

NATIVO is niet verantwoordelijk voor items die niet passen in de ruimte van de klant of het transport naar de ruimte.

§ 11 Controle en Klachten

De klant dient de goederen bij ontvangst te controleren en klachten binnen uiterlijk 5 dagen aan NATIVO te melden. Of de gebrekige goederen te tonen in het magazijn. Maak goede foto's van de klachten en voeg een zorgvuldige beschrijving bij en stuur deze op naar NATIVO, dit dan doormiddel van E-Mail of per post. Dit moet binnen 10 dagen na ontvangst bij NATIVO binnen zijn. Als de klant dat niet doet worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. verborgen gebreken blijven voorbehouden

§ 12 Garantie en Garantie bepalingen

12.1. Bij klachten omtrent garantie moet de originele verpakking aanwezig zijn, En voor derden duidelijk zichtbaar zijn. Als de oorspronkelijke verpakking niet meer beschikbaar is, dan is de NATIVO behoudt zich het recht om garantie af te slaan.

12.2. Voor materiaal- en fabricagefouten hanteert NATIVO een garantie van 24 maanden vanaf de datum van ontvangst.

12.3. Er wordt geen garantie gegeven op gebreken die niet voor het uiterlijk of de functie van de goederen van belang zijn. Dit zijn kleine krassen, schaafwonden, chippen, kleine kleurvariaties (vooral in leder / leercombinaties), enz. De geschiktheid of waarde van de gekochte goederen moet aanzienlijk worden verminderd.

12.4. De garantie vervalt als het product wordt verwerkt of anderszins gewijzigd. Er is geen garantie voor eventuele schade, in het bijzonder door het gebruik van vreemd materiaal. Als gevolg van ondeskundig gebruik van de goederen. Door pluggen en schroeven voor montage. De garantie vervalt niet door slijtage en veroudering.

12.5. Het recht van aanspraak op garantie wordt bepaald door NATIVO. Zij beslissen of de klant een reparatie, een wijziging of een vermindering krijgt. In de regel krijgt de klant een reparatie.

12.6. Als de goederen in het geval van garantie vervangen moeten worden, betaald NATIVO de extra verzendkosten.

12.7. Als de goederen in het geval van garantie vervangen moeten worden, en het is niet op voorraad leverbaar. Zal er opnieuw een levertijd in treden, deze is maximaal 14 weken.

12.8. Voor meubelen die in de showroom zij gekocht geld geen enkele vorm van garantie. Voor deze meubelen geld gezien en gekocht, en vervalt de garantie.

12.9. Er wordt geen garantie gegeven op de elektronica in banken of bedden (bijvoorbeeld verlichting in armleuningen of in achterwanden).

§ 13 Aansprakelijkheidsbeperking

13.1. De aansprakelijkheid van NATIVO voor late of gebrekkige uitvoering, voor indirecte of andere schade, is uitgesloten voor zover toegestaan door de wet. Hetzelfde geldt voor de personeel en productaansprakelijkheid.

13.2. De categorie "met alle beperkingen" geleverd. Gebruik op eigen risico. Eventuele gebreken of fouten in de webshop zijn geen reden voor klacht. NATIVO aanvaardt geen aansprakelijkheid wegens niet tevreden of soortgelijke fouten die het gevolg zijn van het gebruik van de webshop

§ 14 Copyright

Het auteursrecht op alle ontwerpen van de website en de inhoud ervan is volledig in eigendom van NATIVO. Zonder de goedkeuring van NATIVO is verder gebruik van de inhoud is verboden. In het geval van onrechtmatig gebruik van de inhoud, lay-outs of afbeeldingen, behoudt NATIVO zich het recht voor om onmiddellijk passende maatregelen te treffen.

§ 15 Privacy Beleid

NATIVO is zeer stikt met gegevensbescherming. Er wordt er geen gegevens gedeeld met derden.

§ 16 Toepasselijk recht en jurisdictie

16.1. Het inhoudelijk Zwitsers recht, in het bijzonder de aankoop rechten (art. 184 ev. OR). Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

16.2. NATIVO heeft als bevoegde rechtbank Zürich (ZH). NATIVO heeft evenwel het recht om de klant te dagvaarden voor elke andere bevoegde rechtbank in Zwitserland en in het buitenland.

§ 17 Clausules

Als een hier ingezet bepaling ongeldig of nietig zijn, blijven de overige bepalingen niet worden aangetast. De nietige of ongeldige bepaling geschikt zijn voor het doel en de daadwerkelijke levering in dit geval om te komen.

de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze overeenkomst, geschillen die zo lang als de federale wet geen afwijkende verplichte rechtsmacht, Zürich, Zwitserland noemen.

12.7.2017

NATIVO Designermöbel AG

Nativomeubels.nl maakt gebruik van cookies. Nativomeubels.nl gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, voor social media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt.

My Wishlist(0 items)

Or sign in with:

My wishlist Neem contact op
Please login first

Or sign in with:

Please login first

Or sign in with:

Your cart

There are no more items in your cart